Nhiệt liệt chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Thứ sáu, 6/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 333

Thủ tục thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức

Thủ tục này chỉ ra các bước thực hiện, đồng thời hướng dẫn việc thuyên chuyển cán bộ, công chức và viên chức trong thành phố và tỉnh, thành phố khác. Có thời gian công tác theo sự phân công, hoàn thành nghĩa vụ một cách nghiêm túc, có trách nhiệm. Có nguyện vọng chuyển về gần nơi cư trú, được sự chấp nhận của hiệu trưởng/ đơn vị đồng ý giải quyết cho việc thuyên chuyển

I.          MỤC ĐÍCH

Thủ tục này chỉ ra các bước thực hiện, đồng thời hướng dẫn việc thuyên chuyển cán bộ, công chức và viên chức trong thành phố và tỉnh, thành phố khác. Có thời gian công tác theo sự phân công, hoàn thành nghĩa vụ một cách nghiêm túc, có trách nhiệm.

Có nguyện vọng chuyển về gần nơi cư trú, được sự chấp nhận của hiệu trưởng/ đơn vị đồng ý giải quyết cho việc thuyên chuyển

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Thủ tục này được áp dụng cho tất cả các cán bộ, công chức và viên chức có hộ khẩu thường trú ở xa nơi công tác thuyên chuyển từ ngoại thành về nội thành, từ trường này đến trường khác, chuyển từ tỉnh khác về thành phố HCM,  từ thành phố HCM đến tỉnh khác.

III. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

SGDĐT: Sở giáo dục và đào tạo

P. TCCB: Phòng Tổ chức cán bộ

SNV: Sở nội vụ

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 về quy định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố, về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố.

Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Các Nghị định, Thông tư quy định và hướng dẫn việc quản lý viên chức.

Các Văn phân cấp quản lý của tỉnh/thành phố mà công chức, viên chức đang công tác hoặc đăng ký thuyên chuyển đến.

Thông báo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thuyên chuyển công tác của phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm.

Trang web của phòng Tổ chức Cán bộ: www.hcm.edu.vn/phongTCCB.

  

V. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

V.1 Lưu đồ qui trình thuyên chuyển công tác từ các tỉnh, thành phố khác đến thành phố Hồ Chí Minh

 

 

V.2 Lưu đồ qui trình thuyên chuyển công tác trong thành phố Hồ Chí Minh

 


 

V.3 Lưu đồ qui trình thuyên chuyển công tác từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh, thành phố khác

 

 

V.4. Mô tả lưu đồ

 

Bước 1: Công chức, viên chức có nhu cầu thuyên chuyển công tác, đăng ký giải quyết hồ sơ qua mạng Internet tại trang Web của phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, chọn mục Thuyên chuyển, sau đó thực hiện theo hướng dẫn.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ

a.      Thuyên chuyển đến tỉnh, thành phố khác

Nộp hồ sơ lần 1:

¨  1. Công văn của cơ quan, đơn vị đồng ý tiếp nhận (nếu có);

¨  2. Đơn xin thuyên chuyển công tác có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác. Công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị trực thuộc phải có ý kiến cơ quan chủ quản cấp trên (Ủy ban nhân dân quận - huyện hoặc sở - ngành có liên quan);

¨  3. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

¨  4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu công việc;

¨  5. Bản sao quyết định công nhận hết thời gian tập sự, thử việc hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức;

¨  6. Bản sao quyết định lương hiện hưởng;

¨  7. Bản sao giấy đăng ký kết hôn;

¨  8. Bản sao hộ khẩu thường trú của vợ hoặc chồng;

¨  9. Phiếu đánh giá công chức, viên chức hàng năm;

¨  10. Giấy xác nhận nơi đang công tác của chồng (hoặc vợ) hoặc ghi rõ lý do thuyên chuyển công tác;

Bước 3: Nhận Công văn đồng ý cho liên hệ thuyên chuyển của Sở Nội vụ TPHCM

 

Bước 4: Nhận Quyết định thuyên chuyển công tác (sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn đồng ý tiếp nhận của nơi đến và trình Sở Nội vụ TPHCM).

 

b.      Thuyên chuyển trong thành phố

¨  1. Công văn của cơ quan, đơn vị đồng ý tiếp nhận (nếu có);

¨  2. Đơn xin thuyên chuyển công tác có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác.

¨  3. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

¨  4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu công việc;

¨  5. Bản sao quyết định công nhận hết thời gian tập sự, thử việc hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức;

¨  6. Bản sao quyết định lương hiện hưởng;

¨  7. Bản sao giấy đăng ký kết hôn;

¨  8. Bản sao hộ khẩu thường trú của vợ hoặc chồng;

¨  9. Phiếu đánh giá công chức, viên chức hàng năm;

¨  10. Giấy xác nhận nơi đang công tác của chồng (hoặc vợ) hoặc ghi rõ lý do thuyên chuyển công tác;

c.       Thuyên chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến thành phố Hồ Chí Minh

Nộp hồ sơ lần 1:

¨  1. Công văn của cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận nêu rõ vị trí công việc cần bố trí;

¨  2. Đơn xin thuyên chuyển công tác có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác. Công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị trực thuộc phải có ý kiến cơ quan chủ quản cấp trên (Ủy ban nhân dân quận - huyện hoặc sở - ngành có liên quan);

¨  3. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

¨  4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu công việc;

¨  5. Bản sao quyết định công nhận hết thời gian tập sự, thử việc hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức;

¨  6. Bản sao quyết định lương hiện hưởng;

¨  7. Bản sao giấy đăng ký kết hôn;

¨  8. Bản sao hộ khẩu thường trú của vợ hoặc chồng;

¨  9. Phiếu đánh giá công chức, viên chức hàng năm;

¨  10. Giấy xác nhận:

¡ Vợ (chồng) hiện đang có việc ổn định (01 năm trở lên) tại tổ chức có tư cách pháp nhân và thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh;

¡ Hoặc là người duy nhất nuôi dưỡng cha mẹ già yếu thường trú tại thành phố;

Bước 3: Nhận Công văn đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ TPHCM

 

Bước 4: Nộp hồ sơ lần 2 (hồ sơ đã được sự tiếp nhận của Sở Nội vụ TPHCM):

 

¨ 1. Bản chính Quyết định điều động của cấp có thẩm quyền (2 bản);

¨ 2. Bản chính Giấy thôi trả lương (3 bản);

¨ 3. Bản sao có chứng thực Công văn đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ TPHCM (1 bản);

¨ 4. Bộ hồ sơ gốc có đóng dấu niêm phong (1 bộ);

¨ 5. Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);

V.5. Các biểu mẫu(đính kèm)

            Giấy đăng ký thuyên chuyển công tác;

            Bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại của giáo viên

            Sơ yếu lý lịch (mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

Tác giả: Sở giáo dục
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163