Nhiệt liệt chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Thứ sáu, 6/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 305

Quy trình tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Đào tạo

Quy trình này được ban hành và áp dụng nhằm: - Thống nhất năng lực việc tuyển dụng viên chức tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ chí Minh; - Các bước thực hiện tuyển dụng theo nhu cầu và chỉ tiêu hàng năm; - Đảm bảo việc tuyển dụng công khai, dân chủ, đúng luật; - Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Bộ và Thành phố cho công tác tuyển dụng.

   I.                        MỤC ĐÍCH

Quy trình này được ban hành và áp dụng nhằm:

-              Thống nhất năng lực việc tuyển dụng viên chức tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ chí Minh;

-              Các bước thực hiện tuyển dụng theo nhu cầu và chỉ tiêu hàng năm;

-              Đảm bảo việc tuyển dụng công khai, dân chủ, đúng luật;

-              Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Bộ và Thành phố cho công tác tuyển dụng.

II.        PHẠM VI ÁP DỤNG

-              Quy trình này được áp dụng cho việc tuyển dụng các giáo viên cấp trung học phổ thông, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

-              Quy trình cũng đề cập đến vấn đề tuyển dụng theo các diện ưu tiên với số lượng giới hạn.

III.      TÀI LIỆU THAM KHẢO

·                     Tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

·                     Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

·                     Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

·                     Nghị định của chính phủ số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng  08 năm 2010 sửa đổi một số điều của nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

·                     Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 về Ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;

·                     Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 về Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố;

·                     Văn bản 654/GDĐT-TC ngày 06/4/2010 về triển khai thực hiện tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố;

·                     Văn bản 700/GDĐT-TC ngày 08/4/2010 về triển khai thực hiện tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố đối với các đơn vị trực thuộc.

IV.      THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

SGDĐT: Sở giáo dục & đào tạo

        TCCB: Phòng Tổ chức cán bộ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163